اس شعر تا قيامت اشک بارد چشممان

اس ام اسهاي دوبيتي

فرق هستي غرق خون است اين زمان

آسمان هم گريه دارد بي امان

در عزاي شمع جان افروز عشق

تا قيامت اشک بارد چشممان

اس ام اس شعر و غزل

اگر شيري اگر ميري اگر مور
گذر بايد کني آخر لب گور
دلا رحمي بجان خويشتن کن
که مورانت نهند خوان و کنند سور

ادامه خواندن اس شعر تا قيامت اشک بارد چشممان

اس ام اس شعر زيبا که چون ستاره بر آسمان

پيامک شعر

تو چون کبوتر به روي بام دلم نشستي

چو قطره*اي آب به تشنگي لبم نشستي

نگاه خيسم در آن شب پر ستاره مي*ديد

که چون ستاره بر آسمان شبم نشستي

اس ام اس دوبيتي زيبا

کسي که روشني را جار مي زد

براي بادو باران زار مي زد

درون حضرت آيينه ديدم

که روح خسته اش را دار ميزد

ادامه خواندن اس ام اس شعر زيبا که چون ستاره بر آسمان

اس ام اس گله كردن چشمامو وقف تو کردم

پيامک تنهايي

چشمامو وقف تو کردم ، دل به خلوت تو بستم ، هم ترانه پس کجايي ؟ من که مردم از جدايي ، دل شکسته و غريبم ، جون ميدم اگه نيايي.

اس ام اس سوزناک

ميروي و من فقط نگاهت ميکنم تعجب نکن که چرا گريه نميکنم بي تو، يک عمر فرصت براي گريستن دارم اما براي تماشاي تو، همين يک لحظه باقي است و شايد همين يک لحظه اجازه زيستن در چشمان تو را داشته باشم

ادامه خواندن اس ام اس گله كردن چشمامو وقف تو کردم

پيامک جدايي بزرگترين اشتباهم اين بودالتماس

اس ام اس جدايي و خداحافظي

بزرگترين اشتباهم اين بود که التماس کردم بماني … نمي ارزيدي دير فهميدم …!!!

اس ام اس بي وفايي و جدايي

يك روز فكر ميكردم اگر او را با غريبه اي ببينم شهر را به اتش ميكشم اما امروز براي ديدنش حاضر نيستم حتي كبريتي روشن كنم

ادامه خواندن پيامک جدايي بزرگترين اشتباهم اين بودالتماس

اس ام اس بي احساس همان کسيبه شما اعتماد کرده

اس ام اس جدايي و خداحافظي

يادتان باشد هيچ وقت در زندگي خود!
نقش نيشهاي مار ” ماروپله” را بازي نکنيد
شايد ديگر توان دوباره بالا آمدن از نردبان را نداشته باشد،
همان کسي که به شما اعتماد کرده بود

اس ام اس نامردي

به نامردمان مهر كردم بسي نچيدم گل مردمي از كسي
بسا كس كه از پا در افتاده بود سراسر توان را زكف داده بود
به حيلت گري خنجر از پشت زد بخونم ز نامردي انگشت زد

ادامه خواندن اس ام اس بي احساس همان کسيبه شما اعتماد کرده

اس ام اس دل نوشته غمگين خواستم برايدست دادنت اشک

اس ناراحتي

خواستم براي از دست دادنت اشک بريزم ،اماديدم تمام اشک هايم را براي بدست آوردنت ريختم

اس ام اس بي کسي

مرا هم ياد کن آن شب که من در زير خاک سرد تنهايم . . .

ادامه خواندن اس ام اس دل نوشته غمگين خواستم برايدست دادنت اشک