اس ام اس عرفاني انسان خوشبخت نمي شود

اس ام اس پندآموز

انسان خوشبخت نمي شود اگر براي خوشبختي ديگران نکوشد . دوسن پير

اس ام اس قشنگ و زيبا

استعداد بزرگ بدون وجود اراده بزرگ وجود ندارد. (بالزاک)

اس ام اس عارفانه فلسفي

هيچ آغاز و پاياني نيست، تنها اشتياق بي حد زندگ است که وجود دارد. (فدريکو فليني)

اس ام اس عرفاني و فلسفي

اگر يکـــ سال ثمر از کاري را خواستي گندم بکار، اگر دو سال خواستي درختـــ بکار
اما اگر صد سال ثمر خواستي به مردم ياد بده

” كـنـفـوسيـوس — Confucius “

اس ام اس جملات بزرگان

بهترين بخشي را در هر فرد جست وجو کن و اين را به او بگو. همه ما به چنين محرکي نيازمنديم، هر بار که از کار من ستايش مي شود، فروتن تر مي گردم چون احساس ناديده گرفته شدن يا ناخوشايند بودن نمي کنم. نگريستن به عظمت همسايه ات را بياموز و عظمت خودت را نيز بنگر. جبران خليل جبران

اس ام اس عارفانه فلسفي

بر روي زمين چيزي بزرگتر از انسان نيست و درانسان چيزي بزرگتر از فکر او (هميلتون)

اس ام اس قشنگ و زيبا

نادرستي يک حکم باعث نمي شود که آن حکم را رد کنيم ، احکام نادرست براي زندگي بشري ضروري است و رد کردن آنها را به معناي رد کردن زندگي است. فردريش نيچه

اس ام اس عرفاني و فلسفي

حکيمي را پرسيدند از سخاوت و شجاعت کدام بهتر است، گفت آن که را سخاوت است به شجاعت حاجت نيست. سعدي

اس ام اس بزرگان جهان

متاسفانه جنگلها قبل از بشر و بيابانها بعد از بشر به وجود آمده اند. ( شاتو بريان )

اس ام اس سخنان کوتاه

زماني که همسرم با من است،حاضر
نيستم فقر و تنگدستي خود را با تمول
معاوضه کنم و او را از دست بدهم.‌بوستر

اس ام اس جملات بزرگان

هرگاه بتوانيم از نيروي تخيل به همان اندازه استفاده کنيم که از نيروي بصري استفاده مي کنيم هر کاري انجام پذير است . کارلايل

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس سرکاري اس جوک دوستان اس ام اس سر کار گذاشتن اس دلگير اس ام اس سرکاري اس ام اس خنده دار سرکاري sms سرکاري و خنده دار اس ام اس سرکاري باحال پيامک تبريک پيامک تولد اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس